Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Miřejovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Miřejovice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Kontaktní spojení

 • 3.1 Kontaktní poštovní adresa

  OU Miřejovice
  Miřejovice 13

 • 3.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  OU Miřejovice
  Miřejovice 13

 • 3.3 Úřední hodiny (odkaz)
 • 3.4 Telefonní čísla

  pevná linka +420 416 742 404
  Starostka: +420 725 886 407
  Místostarosta: +420 608 433 986

 • 3.5 Adresa internetové stránky

  www.mirejovice.cz

 • 3.6 Elektronická adresa (email)
 • ou@mirejovice.cz
 • 3.7 ID datové schránky

  pruaqus

4. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1263275/0300

5. IČ

46769463

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy: